Analyse staatssecretaris van btw-arrest ATP PensionService!

Analyse staatssecretaris van btw-arrest ATP PensionService!

De staatssecretaris van Financiën stuurt de Tweede Kamer op 19 september 2014 een analyse van het ATP PensionService-arrest van het Hof van Justitie.

ATP PensionService-arrest

Het Hof van Justitie oordeelt dat een pensioenfonds, zoals dat in het ATP-arrest aan de orde is, voor de btw-heffing kan worden behandeld als een gemeenschappelijk beleggingsfonds wanneer het pensioenfonds wordt gefinancierd door de pensioenontvangers, het spaargeld wordt belegd volgens het beginsel van risicospreiding en het beleggingsrisico wordt gedragen door de leden van het pensioenfonds (defined contribution-regeling). Het beheer van een dergelijk pensioenfonds is vrijgesteld van btw.

De tegenpool van de defined-contribution-regeling is de defined benefit-regeling. Bij een dergelijk fonds is de hoogte van de uitkering vastgesteld op basis van het aantal dienstjaren bij de werkgever en het bedrag van het loon, waarbij de werkgever door de deelname aan het pensioenfonds voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen. Over dit soort pensioenfondsen heeft het Hof van Justitie in het arrest Wheels geoordeeld dat geen sprake is van een gemeenschappelijk beleggingsfonds waarvan het beheer is vrijgesteld van btw.

Btw-gevolgen ATP PensionService-arrest voor collectieve defined benefit-pensioenregelingen

Beheersdiensten voor pensioenfondsen die defined benefit-pensioenregelingen uitvoeren zijn belast met btw. Enkele vermogensbeheerders leggen zich overigens niet bij dit standpunt neer. Zo is beroep aangetekend tegen het oordeel van Rechtbank Den Haag van 8 juli 2011, nr. AWB 09/8541 08, dat de vrijstelling voor een dergelijke beheerdienst niet van toepassing is.

Btw-gevolgen ATP PensionService-arrest voor individuele defined contribution-pensioenregelingen

Beheersdiensten voor pensioenfondsen die defined contribution-pensioenregelingen uitvoeren zijn vrijgesteld van btw.

Btw-gevolgen ATP PensionService-arrest voor collectieve defined contribution- en andere pensioenregelingen

Als bij collectieve defined contribution-pensioenregelingen de pensioenafspraken van de individuele deelnemers zijn opgebouwd op een vergelijkbare wijze als gebruikelijk is bij de gangbare defined benefit-pensioenregelingen, dan is het beheer van dergelijke pensioenfondsen belast met btw. Indien sprake is van een collectieve defined contribution-pensioenregeling waarbij de pensioenafspraken van de individuele deelnemers wel zijn opgebouwd op een vergelijkbare wijze als gebruikelijk is bij de individuele defined contribution-pensioenregeling, is het beheer van een dergelijk pensioenfonds wel vrijgesteld van btw.

In dit soort gevallen zal aan de hand van alle feiten en omstandigheden moeten worden beoordeeld of sprake is van een gemeenschappelijk beleggingsfonds en of de belastingheffing over de beheerdiensten wijzigt naar aanleiding van het ATP-arrest. Over de btw-gevolgen van het pensioenbeheer kan zekerheid worden gezocht en verkregen via de voor het pensioenlichaam bevoegde belastinginspecteur.

Assetpooling pensioenfondsen

In de brief van de minister van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën van 18 oktober 2007, nr. DGB2007/4884, is het standpunt ingenomen dat de vrijstelling voor het beheer wel geldt als twee of meer pensioenfondsen (of andere institutionele beleggers) een (deel van) hun vermogen onderbrengen in een afzonderlijk fonds (assetpooling) dat kwalificeert als een beleggingsinstelling. Ook na het ATP PensionService-arrest blijft dit standpunt gehandhaafd.

Pensioenuitvoeringsdiensten en btw-koepelvrijstelling

Pensioenadministratiediensten zijn vanaf 1 januari 2015 in beginsel in alle gevallen belast met btw door het vervallen van de koepelvrijstelling. Het ATP PensionService-arrest leidt niet tot een heroverweging. Uiteraard leidt het ATP PensionService-arrest er wel toe dat deze diensten kunnen zijn vrijgesteld van btw, als deze diensten zouden kwalificeren als beheerdiensten ten behoeve van een pensioenfonds, dat voor de btw-heffing als een gemeenschappelijk beleggingsfonds moet worden behandeld.

Slot

Indien u wilt weten of het ATP PensionService-arrest voor u betekent, neemt u dan contact op met Zeker Fiscaal via 0487-51 02 89.

Publicatiedatum: 22 september 2014


Deel dit nieuwsbericht