Behandelingen van een paranormaal therapeut vrijgesteld van btw

Behandelingen van een paranormaal therapeut vrijgesteld van btw

Uit een arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 volgt dat de artsenvrijstelling (artikel 11-1-g Wet OB) van toepassing is op behandelingen van een paranormaal therapeut.

Feiten

Belanghebbende oefent een praktijk uit in de paranormale geneeskunde. De behandelingen die belanghebbende verricht, zijn gericht op de verzorging, het herstel en de instandhouding van lichaam en geest door middel van therapieën. Bij patiënten met psychische klachten vindt behandeling plaats door middel van gesprekken (hierna: de gesprekstherapieën). Bij patiënten met lichamelijke klachten vindt behandeling plaats door middel van magnetiseren, dat wil zeggen het door handoplegging en strijken energie overdragen om blokkades in het lichaam op te heffen (hierna: het magnetiseren).

Belanghebbende heeft met goed gevolg de beroepsopleiding op hbo-niveau tot ‘paranormaal therapeut’ afgerond aan een bepaalde instelling. Die instelling is lid van de koepelorganisatie Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen. Deze organisatie stelt zich ten doel de professionalisering en de bevordering van opleidingen op het gebied van de alternatieve dan wel natuurlijke geneeswijzen. De instelling is geaccrediteerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Belanghebbende heeft ook na zijn studie trainingen gevolgd op het terrein van zijn beroepswerkzaamheden.

Belanghebbende is lid van de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (hierna: de VNT) en heeft een praktijklicentie van de VNT. De VNT waarborgt de kwaliteit van de aangesloten leden en hanteert een beroepscode en tuchtrechtelijke regels. Belanghebbende beschikt voorts over een licentie van de Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (hierna: RBNG). Hij is in het RBNG-register ingeschreven als Registertherapeut BNG en is onderworpen aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.

Belanghebbende behandelt zes- tot zevenduizend patiënten per jaar. Zij komen bij hem terecht via mond-tot-mond-reclame of na een verwijzing door een huisarts, psycholoog of kinderarts. Circa dertig zorgverzekeringsmaatschappijen vergoeden aan hun verzekerden de kosten van de door belanghebbende verrichte behandelingen.

Geschil

Belanghebbende is van mening dat op de gesprekstherapieën en het magnetiseren de artsenvrijstelling van toepassing is en heeft geen btw op aangifte voldaan. De inspecteur is van mening dat de artsenvrijstelling niet van toepassing is, aangezien belanghebbende niet is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 18 van de Wet BIG en hij evenmin ‘diensten door psychologen’ in de zin van de artsenvrijstelling verricht.

Hoge Raad

Naar het oordeel van de Hoge Raad bevat de tekst en de totstandkomingsgeschiedenis van de artsenvrijstelling geen aanwijzingen dat de wetgever de term ‘psychologen’ in de artsenvrijstelling  heeft willen beperken tot “academisch gevormde c.q. universitair geschoolde psychologen”.

Het hof heeft bij zijn toetsing of de diensten op grond van de Europese artsenvrijstelling zijn vrijgesteld van btw een juiste maatstaf aangelegd. Het hof heeft onderzocht of de kwaliteit van de door belanghebbende verleende gezondheidskundige behandelingen, gelet op de door het hof in aanmerking genomen beroepskwalificaties, kan worden aangemerkt als gelijkwaardig aan die van soortgelijke behandelingen door psychiaters, psychologen of elk ander (para)medisch beroep.

Slot

Het arrest van de Hoge Raad heeft betrekking op de jaren 2004 tot en met 2007. Met ingang van 1 juli 2009 is alleen nog de BIG-psycholoog (GZ-psycholoog) wettelijk vrijgesteld. Sindsdien is onder voorwaarden goedgekeurd dat de diensten van de Kinder- en Jeugdpsycholoog (Specialist) NIP, de Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en de NVO Orthopedagoog-Generalist zijn vrijgesteld van btw. De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de minister van VWS aangegeven dat naar aanleiding van het onderzoek de hiervoor bedoelde tijdelijke goedkeuring zal worden omgezet in een regeling waarbij de diensten van Kinder- en Jeugdpsycholoog (Specialist) NIP, de NVO Orthopedagoog-Generalist en de psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP voor de toepassing van de btw-wetgeving onder voorwaarden gelijk worden behandeld aan die van de GZ-psycholoog. Mogelijk komen andere psychologen met een beroep op het fiscale neutraliteitsbeginsel ook in aanmerking voor de artsenvrijstelling. Dat zal echter via de rechter moeten worden afgedwongen.

Publicatiedatum: 28 maart 2015


Deel dit nieuwsbericht