Belastingdienst heeft Cao Woondiensten 2019-2020 en Cao Gemeenten 2020 beoordeeld

Belastingdienst heeft Cao Woondiensten 2019-2020 en Cao Gemeenten 2020 beoordeeld

Vaak op verzoek van een koepelorganisatie beoordeelt de Belastingdienst een aan hem voorgelegde collectieve arbeidsovereenkomst (‘Cao’) op gevolgen voor de loonheffingen. Deze cao-beoordeling worden door de Belastingdienst vervolgens gepubliceerd.

Onlangs heeft de Belastingdienst de Cao Woondiensten 2019-2020 en de Cao Gemeenten 2020 beoordeeld en zijn de bevindingen gepubliceerd.

De beoordeling van de Cao Woondiensten 2019-2020 vermeldt geen bijzonderheden. Er wordt vaak naar het Handboek Loonheffingen verwezen voor nadere toelichting. Vermeldenswaardig is nog wel de opmerking bij artikel 11.2 de financiële bijdrage van de werkgever van € 19 per werknemer aan de werknemersorganisaties die partij bij de cao zijn. Dit is het zogeheten vakbondstientje. Volgens de Belastingdienst behoort deze bijdrage in deze context niet tot het loon, omdat er geen sprake zou zijn van een schuld van de werknemer die de werkgever voor zijn rekening neemt. Deze onderbouwing van dat er geen sprake is van loon, overtuigt niet. Beter was wellicht geweest om ook op te merken dat deze bijdrage geen beloning voor arbeid is, maar voortkomt uit de intentie om goede gesprekspartners aan de andere kant van de onderhandelingstafel te hebben.

Ook de beoordeling van de Cao Gemeenten 2020 levert geen bijzonderheden op. De tekst bij artikel 12.7 over het vakbondstientje is nagenoeg gelijk aan die van voormelde artikel 11.2 van Cao Woondiensten 2019-2020. En ook hier wordt weer veelvuldig naar het Handboek Loonheffingen verwezen.

Afijn, deze cao-beoordelingen geven aan hoe de Belastingdienst tegen de Cao-bepalingen aankijkt. Als woningcorporatie respectievelijk gemeente kunnen we er vertrouwen aan ontlenen, maar deze cao-beoordeling laat onverlet dat een afwijkende opvatting pleitbaar kan zijn.

Publicatiedatum: 11 juni 2020


Deel dit nieuwsbericht