Gesplitste sectoraansluiting voor Wsw-onderdeel van een gemeente mogelijk!

Gesplitste sectoraansluiting voor Wsw-onderdeel van een gemeente mogelijk!

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een arrest gewezen over de vraag of een gemeente een gesplitste sectoraansluiting kan hebben. Over deze zaak hebben we eerder bericht. Belanghebbende in deze zaak was de gemeente Rotterdam als werkgever van de Wsw’ers. Voor de premieheffing werknemersverzekeringen waren de Wsw-dienstonderdelen ingedeeld in sector 67 (Werk en (re)Integratie). Voor de overige werkgevershoedanigheden was de gemeente ingedeeld in sector 64 (Overheid; provincies, gemeenten en waterschappen). De inspecteur heeft de gemeente per 1 januari 2014 voor alle werkgevershoedanigheden ingedeeld in sector 64, waardoor de gesplitste sectoraansluiting eindigde. Volgens Hof Den Haag valt een gemeente voor al haar activiteiten als overheidswerkgever in sector 64 waarmee een gesplitste aansluiting voor een gemeente niet mogelijk zou zijn.

 

Volgens de Hoge Raad blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van sector 67, dat ook gemeenten die een verzoek tot gesplitste aansluiting als bedoeld in artikel 97, lid 3, Wfsv hebben gedaan, met betrekking tot de in die instellingen of diensten verrichte werkzaamheden in sector 67 kunnen worden ingedeeld. Uit de toelichting bij het besluit van 22 mei 2003 blijkt niet dat het de bedoeling van dit besluit is een einde te laten komen aan de mogelijkheid tot gesplitste aansluiting en indeling in deze sector. De onderdelen van een gemeente die zich bezig houden met de feitelijke uitvoering van de Wsw, waaronder ook het “in dienst hebben van” de betrokken Wsw-ers kan worden verstaan, kunnen in aanmerking komen voor indeling in sector 67 indien aan de voorwaarden voor gesplitste aansluiting wordt voldaan. Het beroep in cassatie is gegrond. De bestreden beschikking moet daarom worden vernietigd, aldus de Hoge Raad.

Publicatiedatum: 13 oktober 2015


Deel dit nieuwsbericht