Niet afgedragen loonheffing niet in de inkomstenbelasting te verrekenen

Niet afgedragen loonheffing niet in de inkomstenbelasting te verrekenen

Op 22 mei 2015 is een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd over de vraag of een in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen vermelde bedrag aan loonheffing mag worden verrekend met de door belanghebbende verschuldigde inkomstenbelasting. Het ging hierbij om loonheffing die niet was afgedragen maar wel in de jaarstukken van de werkgever was vermeld. Hierbij was van belang dat de werkgever zich niet als zodanig had gemeld bij de Belastingdienst noch een destijds verplichte eerstedagsmelding had gedaan.

 

In de overwegingen merkt het Hof op dat in het geval een belanghebbende niet afgedragen loonheffing als voorheffing wil verrekenen dan rust op hem de last aannemelijk te maken dat inhouding heeft plaatsgevonden dan wel om feiten en/of omstandigheden te bewijzen waaruit volgt dat hij meende en ook bij inachtneming van de door hem te betrachten zorgvuldigheid mocht menen dat de werkgever aan haar verplichting tot inhouding zou voldoen (vgl. HR 21 september 1983, nr. 21 953). Daarvan kan ook sprake zijn indien de werknemer ten tijde waarop de inhoudingen moesten plaatsvinden redelijkerwijs mocht menen dat de financiƫle moeilijkheden van zijn werkgever van zo voorbijgaande aard waren dat daarvoor binnen korte termijn een oplossing zou zijn (vgl. HR19 oktober 1988, nr. 25 408).

 

Het Hof stelt dat op de tijdstippen waarop de loonheffing zou moeten zijn afgezonderd van het brutoloon kennelijk niet het oogmerk bestond tot afdracht. Van inhouding in de zin der wet was derhalve geen sprake. Belanghebbende, in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van de inhoudingsplichtige, wist dat, omdat hij zelf de loonheffing niet heeft afgedragen, terwijl hij daartoe als enige in staat was. Bovendien heeft de B.V., vertegenwoordigd door belanghebbende als haar enige bestuurder, geen aangiftes loonheffing gedaan. Van een oogmerk tot afdracht is dan geen sprake.

 

Het Hof concludeert dat belanghebbende niet als een te goeder trouw zijnde werknemer kan worden beschouwd die, ondanks het gegeven dat de loonheffing niet daadwerkelijk is afgedragen, deze niet betaalde loonheffing als voorheffing mag verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Publicatiedatum: 26 mei 2015


Deel dit nieuwsbericht