Sectorale bezoldigingsmaxima WNT voor 2021 gepubliceerd!

Sectorale bezoldigingsmaxima WNT voor 2021 gepubliceerd!

Het algemene bezoldigingsmaximum voor de Wet normering topinkomens (‘WNT’) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Op 15 september 2020 is in de Staatscourant het gewijzigde algemeen bezoldigingsmaximum voor 2021 gepubliceerd. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2021 is vastgesteld op € 209.000 (2020: € 201.000).

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2021 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 27.700 (2020: € .26.800) per maand voor de eerste zes maanden en € 21.000 (2020: € .20.300) per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2021 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 199 (2020: € 193).

Naast het algemeen bezoldigingsmaximum zijn er sectorale bezoldigingsmaxima. De sectorale bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp en zorgverzekeraars is op 13 november 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Zoals voormeld, is het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2021 vastgesteld op € 209.000. Het maximum van bezoldigingsklasse V binnen de zorg en jeugdhulp volgt deze ontwikkeling. De bezoldigingsmaxima voor de overige klassen (I tot en met IV) van de Regeling zorg en jeugdhulp zijn per 1 januari 2021 verhoogd met 3,8% (hetzelfde percentage als voor indexering van het algemeen bezoldigingsmaximum) en in navolging van artikel 2.3, tweede lid, van de WNT, afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s.

Ook de bezoldigingsmaxima voor woningcorporaties is gepubliceerd in de Staatscourant en wel op 16 november 2020. Ook hier zijn de maximumbedragen behorend bij elke bezoldigingsklasse met hetzelfde door het CBS bepaalde cijfer van 3,8% aangepast, met dien verstande dat de bedragen na verhoging op € 1.000 naar boven zijn afgerond.

De bezoldigingsmaxima voor de OCW-sectoren zullen naar verwachting zeer spoedig volgen, omdat zij uiterlijk in november vastgesteld moeten zijn.


Publicatiedatum: 19 november 2020


Deel dit nieuwsbericht