Welke gegevens moeten verplicht op de loonstrook worden vermeld?

Welke gegevens moeten verplicht op de loonstrook worden vermeld?

In hoofdstuk 10 van het ‘Handboek Loonheffingen‘ staat welke gegevens verplicht op de loonstrook moeten worden opnemen. Dit zijn de volgende gegevens:

 • het brutoloon in geld
 • de gespecificeerde samenstelling van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed
 • de gespecificeerde bedragen die op het loon zijn ingehouden of ermee zijn verrekend, zoals de inhouding van de pensioenpremie, de premie PAWW of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag
 • de wettelijke minimumvakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft
 • het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst
 • de periode waarover het loon is betaald (het loontijdvak)
 • het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon dat voor de werknemer geldt
 • de namen van de werkgever en de werknemer of uitkeringsgerechtigde
 • als de loonstrook ook als jaaropgaaf wordt gebruikt: de verplichte gegevens van de jaaropgaaf

Op basis van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is de werkgever vanaf 1 januari 2020 ook verplicht om op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst en of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen. Hiertoe wordt artikel 7:626, tweede lid, BW gewijzigd. Deze verplichting geldt voor alle werkgevers waarvan de arbeidsovereenkomst met de medewerkers wordt beheerst door het civiele recht. Dit zijn zowel werkgevers die de gedifferentieerde WW-premie verschuldigd zijn, als werkgevers in de sectoren onderwijs en overheid die de Ufo-premie verschuldigd zijn. Een uitzondering geldt voor ambtenaren die in de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (‘WNRA’) worden uitgezonderd en dus niet onder het privaatrecht gaan vallen. Denk aan politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, defensie- en politieambtenaren. Overheidswerkgevers waarvan de medewerkers zijn uitgezonderd van de WNRA zijn wel verplicht om in de loonaangifte aan te geven of sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is, maar hoeven dit dus niet te vermelden op de loonstrook.

In het Handboek Loonheffingen stond ook een aantal gegevens die de werkgever eventueel kon opnemen. Het advies om die gegevens op te nemen, is uit het handboek geschrapt, omdat hiervoor geen wettelijke basis is. Het betreft de volgende gegevens:

 • het burgerservicenummer van de werknemer
 • het aantal verloonde uren
 • het nummer inkomstenverhouding dat voor de inkomstenverhouding wordt gebruikt
 • het loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon)
 • de werknemersverzekeringen waarvoor de werknemer is verzekerd
 • het belastbare loon
 • de tabel die van toepassing is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
 • of de loonheffingskorting zoals bedoeld in de loonstaat is toegepast
 • of de jonggehandicaptenkorting is toegepast
 • of, en zo ja, hoeveel levensloopverlofkorting is toegepast
 • het loon voor de Zvw
 • de verrekende arbeidskorting

Publicatiedatum: 14 december 2019


Deel dit nieuwsbericht