Wet werk en zekerheid door Eerste Kamer aangenomen

Wet werk en zekerheid door Eerste Kamer aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Een ruime Kamermeerderheid stemde voor het wetsvoorstel.

De Eerste Kamer stemde ook in met een motie van senator Backer (D66). In deze motie wordt de regering verzocht om verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter nauwgezet te monitoren. In het wetsvoorstel is een limitatieve lijst met gronden opgenomen op basis waarvan de rechter een ontbindingsverzoek mag beoordelen. In de praktijk kan het voorkomen dat het feitencomplex, waarop een ontbindingsverzoek van de werkgever of werknemer is gebaseerd, mogelijk niet geheel (meer) past binnen die wettelijke gronden. Maar desondanks kan een einde van de arbeidsovereenkomst door de rechter wel redelijk worden geacht. De motie verzoekt de regering de wet op dit punt te monitoren en de Kamer hierover uiterlijk één jaar na inwerkingtreding te informeren.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 juni 201 een nieuwsbericht gepubliceerd waarin zij mededeling doet van de instemming van de Eerste Kamer en de belangrijkste punten van deze wet opsomt.

Publicatiedatum: 12 juni 2014


Deel dit nieuwsbericht