Wet Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer

Wet Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2013 het wetsvoorstel Werk en zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. De voorstellen van minister Asscher vloeien voort uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in april van dit jaar hebben gesloten.

Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker

Er komt een nieuw soort vergoeding bij ontslag: de transitievergoeding. Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op deze vergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.

Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De regel is: ? maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer dan € 75.000 per jaar verdienen.

Met de Wet werk en zekerheid komt er een vast voorgeschreven route voor ontslag: ontslag om bedrijfseconomische reden gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld. De procedures zullen sneller verlopen. In alle gevallen krijgt de werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding. Door deze verandering moeten de gemiddelde kosten van ontslag voor werkgevers dalen.

De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt

Voorgesteld wordt om werknemers met flexibele contracten meer zekerheid te bieden en eerder door te laten stromen naar een vast contract. Werknemers kunnen straks eerder aanspraak maken op een vast contract. Niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar.

Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen wordt aangepakt. Zo komt er een betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken en wordt het langdurig gebruik van 0-urencontracten aan banden gelegd en in de zorg helemaal verboden.

De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen

Werknemers die hun baan verliezen, worden zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid om hen zo kort mogelijk werkloos te laten zijn. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk als passende arbeid aanvaarden. Daarbij gaat gelden dat werkhervatting vanuit de WW altijd lonend wordt.

De maximale duur van de publiek betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers kunnen – al dan niet via op basis van cao afspraken – de duur van de WW verlengen.

De bedoeling is dat de versterkte rechtspositie van flexwerkers vanaf 1 juli 2014 ingaat en de hervorming van het ontslagrecht en het eerdere aanvaarden van passende arbeid in de WW vanaf 1 juli 2015.

Publicatiedatum: 09 december 2013


Deel dit nieuwsbericht