Beantwoording Kamervragen over omzeilen WNT via werkkostenregeling

Beantwoording Kamervragen over omzeilen WNT via werkkostenregeling

Eerder hebben we bericht dat vanuit de Tweede Kamer vragen aan de minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn gesteld over mogelijkheden om de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) te omzeilen door loon als eindheffingsloon aan te wijzen onder de werkkostenregeling. Op 24 september 2014 zijn deze vragen beantwoord.

In de antwoorden lezen we dat het ‘gat in de WNT’ niet zou bestaan. Het gebruikelijkheidscriterium, waaraan een vergoeding of verstrekking moet voldoen wil het als eindheffingsloon kunnen worden aangewezen, zou als slot op de deur fungeren.

In de praktijk hanteert de Belastingdienst bij de beoordeling of het aanwijzen van een bonus of ander loon in geld als eindheffingsloon voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium een doelmatigheidsgrens van € 2.400 per persoon per jaar. Het voor vele duizenden euro’s overhevelen van bonussen of ander loon in geld naar eindheffingsbestanddelen zou daarmee niet mogelijk zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat het uitbetalen en overeenkomen van bonussen aan topfunctionarissen, behoudens overgangsrecht, op grond van artikel 2.11 van de WNT sowieso niet is toegestaan.

Publicatiedatum: 27 september 2014


Deel dit nieuwsbericht