Ondanks grotendeels gesubsidieerde gratis activiteit toch volledig recht op aftrek van btw!

Ondanks grotendeels gesubsidieerde gratis activiteit toch volledig recht op aftrek van btw!

Op 22 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie (hierna: HvJ) arrest gewezen in de zaak Sveda. Sveda heeft recht op aftrek van btw op kosten van de aanleg van een gratis toegangspad, omdat dit pad kan worden gebruikt als middel om bezoekers prestaties tegen vergoeding aan te bieden.

Belang voor de praktijk
Uit dit arrest volgt dat een (grotendeels gesubsidieerde) gratis activiteit niet in de weg hoeft te staan aan het recht op aftrek. De btw-ondernemer heeft een volledig recht op aftrek van de btw op de kosten gemaakt voor de aanleg van een hoofdzakelijk gesubsidieerd ontdekkingspad dat gratis toegankelijk is voor het publiek. Dat de kosten van de aanleg slechts deels zijn doorberekend in btw-belaste handelingen, maakt dit niet anders. Ook volgt uit dit arrest dat subsidies niet per definitie tot gevolg hebben dat het recht op aftrek van inkoop-btw wordt beperkt.

Feiten
Deze zaak heeft betrekking op de btw-heffing in verband met een Baltisch mythologisch recreatief ontdekkingspad (hierna: ontdekkingspad) dat Sveda in 2012 heeft opgezet. De werkzaamheden voor de aanleg van dit ontdekkingspad werden uitgevoerd in het kader van een overeenkomst die Sveda met het nationaal subsidiefonds van het ministerie van Landbouw (hierna: subsidiefonds) had gesloten. Daarin was bepaald dat Sveda het ontdekkingspad gratis moest openstellen voor het publiek. Volgens de overeenkomst zou het subsidiefonds maximaal 90% van de door Sveda gemaakte kosten voor de aanleg van het pad vergoeden. De overige 10% heeft Sveda zelf gefinancierd.
Sveda is voornemens om in de toekomst aan bezoekers van het ontdekkingspad diensten tegen betaling te gaan aanbieden, zoals de verkoop van levensmiddelen of souvenirs.
Sveda trok in haar btw-aangifte de btw af die zij tijdens de aanleg van het ontdekkingspad had betaald voor de aankoop van goederen en diensten. De Litouwse belastingdienst weigerde echter haar deze btw-bedragen terug te betalen, omdat niet was aangetoond dat de door Sveda aangekochte goederen en diensten dienden voor btw-belaste activiteiten.

Oordeel HvJ

Handelt Sveda als btw-ondernemer?
De door Sveda gedane uitgaven zijn uiteindelijk bestemd voor de uitoefening van de door Sveda beoogde economische activiteiten. Het ontdekkingspad kan namelijk worden gezien als een middel om bezoekers aan te trekken om aan deze bezoekers aan btw onderworpen goederen en diensten, zoals souvenirs, voedsel en drank te verkopen en hen de mogelijkheid te bieden om attracties en zwemgelegenheden te gebruiken tegen betaling. Het HvJ oordeelt dat Sveda heeft gehandeld als btw-ondernemer. Dat op grond van de subsidieovereenkomst het ontdekkingspad gedurende vijf jaar gratis ter beschikking moet worden gesteld, doet hier niet aan af. Dit belet Sveda immers niet om de economische activiteiten uit te oefenen. Het hof neemt nog in overweging dat de uitgaven die Sveda heeft gedaan voor de aanleg van het ontdekkingspad deels worden gedekt door inkomsten die worden behaald in verband met de verkoop van de goederen en diensten.  

Recht op aftrek?
Op grond van de btw-richtlijn heeft Sveda recht op aftrek van de btw die is afgedragen voor de aankoop van goederen en diensten met het oog op een voorgenomen economische activiteit in verband met recreatietoerisme, die primair is bestemd voor gratis gebruik door het publiek en een middel kan zijn om btw-belaste handelingen te verrichten (secundair gebruik). Naar het oordeel van het HvJ neemt het gratis gebruik van het ontdekkingspad niet weg dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de verrichtingen in een eerder stadium en die in een later stadium waarvoor recht op aftrek bestaat of met alle economische activiteiten van de belastingplichtige, zodat dat gebruik geen gevolgen heeft voor het bestaan van een recht op btw-aftrek. Het is aan de nationale rechter om dit rechtstreekse en onmiddellijke verband op basis van objectieve gegevens te verifiëren.  

Publicatiedatum: 02 november 2015


Deel dit nieuwsbericht