Toepassing van het 0%-tarief op intracommunautaire leveringen geweigerd

Toepassing van het 0%-tarief op intracommunautaire leveringen geweigerd

Op 3 februari 2015 is een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant gepubliceerd.

 

Feiten
Belanghebbende (een VOF) exploiteerde een handelsbedrijf in onder meer koffie en aan koffie gerelateerde producten. De vennoten van belanghebbende waren B en zijn vrouw C. B exploiteerde in dezelfde periode in Duitsland ook een eenmanszaak. Belanghebbende verwierf de koffie geheel of nagenoeg geheel van de eenmanszaak. Vervolgens is deze koffie doorverkocht aan onder meer de Franse vennootschappen D en E. De Franse belastingdienst heeft aan belanghebbende de juistheid van de btw-identificatienummers van D en E bevestigd. Belanghebbende paste het 0%-tarief toe in verband met intracommunautaire leveringen.
De inspecteur heeft bij belanghebbende een boekenonderzoek verricht. In het rapport daarvan is opgenomen dat de goederen niet naar Frankrijk zijn vervoerd, dat de identiteit van de werkelijke afnemers van de door belanghebbende gefactureerde leveringen niet vaststaat en dat het 0%-tarief derhalve niet werd aangetoond aan de hand van boeken en bescheiden.
Aan belanghebbende zijn in verband met het onterecht toepassen van het 0%-tarief naheffingsaanslagen opgelegd. De inspecteur meent dat belanghebbende bij de transacties betrokken is geraakt bij belastingfraude en dat zij dit wist of had moeten weten, maar er niet alles aan heeft gedaan om dit te voorkomen.

Rechtbank
De rechtbank stelt voorop dat sprake is van afhaaltransacties of daarmee te vergelijken transacties nu belanghebbende niet zelf zorgdraagt voor het vervoer naar de afnemer van de producten. Daarnaast stelt de rechtbank vast dat belanghebbende de btw-nummers van de afnemers heeft geverifieerd en bevestigd gekregen. De rechtbank oordeelt dat belanghebbende in beginsel aan het van haar verlangde bewijs voor de toepassing van het 0%-tarief heeft voldaan, omdat gelet op de omvang van de leveringen aannemelijk is dat de koffie aan in een andere lidstaat gevestigde belastingplichtigen is afgeleverd.

De rechtbank acht de inspecteur geslaagd in het leveren van bewijs dat bij de transacties sprake is geweest van valse bewijzen en belastingfraude. Uit de door partijen overgelegde setjes documenten valt op te maken dat de schijn werd gewekt dat de goederen naar Frankrijk vervoerd werden, terwijl de rechtbank het aannemelijk acht dat een substantieel deel van de goederen in werkelijkheid direct naar Duitsland is vervoerd. Daarnaast acht de rechtbank het aannemelijk dat de door belanghebbende achteraf overgelegde en opgemaakte afhaalverklaringen niet de werkelijke gang van zaken weergeven en daarom valselijk zijn opgemaakt.

De rechtbank acht het niet aannemelijk dat het gebruikelijk is dat tussen vaste handelspartners contante betalingen ter grootte van € 100.000 en meer plaatsvinden. De omstandigheid dat sprake was van afhaaltransacties doet hier niet aan af. Belanghebbende had, mede gelet op de omstandigheid dat B altijd aanwezig is geweest bij het verladen van de goederen, kunnen en moeten weten dat sprake was van belastingfraude. Belanghebbende heeft met hetgeen zij heeft aangevoerd niet aannemelijk gemaakt dat zij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs binnen haar mogelijkheden ligt om te zorgen dat zij niet bij die fraude betrokken zou raken. De inspecteur heeft de toepassing van het 0%-tarief terecht geweigerd. De naheffingsaanslagen zijn grotendeels terecht opgelegd.

Ten slotte vermindert de rechtbank de boete omdat geen sprake is van opzet maar van grove schuld. Bovendien is de boete verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Slot
Indien u goederen levert aan afnemers in andere lidstaten en daarbij het 0%-tarief wordt toegepast, is het verstandig om ervoor te waken dat u niet bij fraude betrokken raakt. De inspecteur zal moeten bewijzen dat u wist of had moeten weten van de fraude. Indien u alles heeft gedaan wat redelijkerwijs binnen uw mogelijkheden ligt om te zorgen dat u niet bij fraude betrokken raakt, kan het 0%-tarief niet worden geweigerd. Hoe u hiervoor kunt zorgen, hangt af van de omstandigheden van het geval en zal dus in iedere casus afzonderlijk moeten worden vastgesteld. 

Publicatiedatum: 16 februari 2015


Deel dit nieuwsbericht