Wat u moet weten over de PAWW

Wat u moet weten over de PAWW

Met ingang van 1 januari 2016 is de maximale duur van een WW- of WGA-uitkering teruggebracht. Om de mogelijke financiële gevolgen voor werknemers te voorkomen of beperken, zijn vakbonden en verschillende werkgevers(organisaties) overeengekomen om de verkorting van de uitkeringsduur te repareren via cao-afspraken. De sociale partners hebben hiertoe de Private Aanvulling WW en WGA (‘PAWW’) ontwikkeld. De PAWW is dus een private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden.

Wie betaalt de PAWW-premie?
Werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW. De bijdrage wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemer. Een premie die in 2019 0,3% bedraagt en in 2020 0,4% wordt en naar verwachting in 2021 en 2022 0,5% respectievelijk 0,6%. De bijdrage wordt gestort in het PAWW-fonds. Voor de uitvoering van de regeling en het financieel beheer is de Stichting PAWW opgericht.

Is deelname aan de PAWW verplicht?
De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. Echter, alle werkgevers en werknemers die vallen onder de toepassing van een cao waarin de PAWW is geregeld, nemen verplicht deel aan de PAWW. Dit geldt ook voor werkgevers en werknemers die geen lid zijn van een werkgevers- of brancheorganisatie, maar wel onder een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao vallen die algemeen-verbindend is verklaard.

PAWW-premie en de WNT
Het Ministerie van BZK is van mening dat de werknemerspremie PAWW tot het brutoloon van de werknemer behoort, nu deze premie berekend wordt over en ingehouden wordt op het brutoloon van de werknemer. De werknemerspremie PAWW vormt aldus bezoldiging in de zin van de WNT. Concreet betekent dit dat de PAWW-premie niet in mindering mag worden gebracht op de WNT-bezoldiging.

In artikel 4.5 van de CAO Woondiensten is sinds 1 juli 2019 opgenomen dat de werkgever aan de werknemer maandelijks een toeslag op het brutosalaris betaalt om de PAWW-premie die de werknemer verschuldigd is, te compenseren. Deze toeslag of compensatie telt echter mee als WNT-bezoldiging voor hen die kwalificeren als ‘topfunctionaris’ in de zin van de Wet normering topinkomens (‘WNT’).

Bezien de mogelijke gevolgen voor de WNT is het goed om te controleren of de topfunctionaris, denk dan met name aan de statutair bestuurder, wel deelnemer aan de PAWW-regeling is. Beter gezegd, of voor hem/haar wel een PAWW-afdracht moet worden gedaan.

Heeft u vragen over de toepassing van de PAWW al dan niet in samenhang met de WNT, dan zijn wij graag bereid om u te helpen bij het beantwoorden daarvan.


Publicatiedatum: 08 december 2019


Deel dit nieuwsbericht