Welk WNT bezoldigingsmaximum geldt voor uw sector in 2015?

Welk WNT bezoldigingsmaximum geldt voor uw sector in 2015?

Eerder hebben we bericht over de publicatie van de sectorale bezoldigingsmaxima voor 2015 en dat minister Blok van Wonen en Rijksdienst in een Kamerbrief van 23 december 2014 heeft aangegeven dat het sectorale bezoldigingsmaximum voor woningcorporaties voor 2015 niet wordt aangepast.

 

In navolging van minister Blok hebben ook de ministers Schippers en Bussemaker de Tweede Kamer bericht hoe zij in 2015 uitvoering geven aan de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2).

 

Op 23 december 2014 heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Kamerbrief geeft de minister aan dat ze de resterende termijn tot 1 januari 2015 te kort acht om nog in 2014 op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige indeling in klassen met bijbehorende bedragen onder de nieuwe bezoldigingsnorm van € 178.000. Conform het overgangsrecht van de WNT2 blijft daarmee voor 2015 automatisch de regeling voor het kalenderjaar 2014 van toepassing, inclusief alle bezoldigingsklassen met bijhorende maxima.

 

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 24 december 2014 de Tweede Kamer bericht. De minister geeft aan dat de verlaging van het bezoldigingsmaximum per 1 januari 2015 niet voor alle onderwijssectoren van kracht wordt. Een uitzondering wordt gemaakt voor de sector wetenschappelijk onderwijs Voor deze sector wordt voor 2015 het oude bezoldigingsmaximum gehandhaafd. Voor de overige onderwijssectoren zal wel het nieuwe bezoldigingsmaximum worden aangehouden. Voor de sectoren hbo, mbo en voorgezet onderwijs geldt voor 2015 als bezoldigingsmaximum €178.000. De sector primair onderwijs had al een lager maximum en blijft dit houden: €165.901. Hiertoe is op 23 december 2014 een ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd (nr. 36734) welke een nadere toelichting bevat.

Publicatiedatum: 28 december 2014


Deel dit nieuwsbericht